hồ sơ của tôi

Hàng ngày công việc của tôi là mang mọi người đến với nhau để cùng giải quyết các vấn đề của thành phố. Là một thành viên Hội đồng thành phố, tôi tự hào đã giúp giải quyết rất nhiều vấn đề.

Nhưng như vậy là chúng ta đã xong rồi chứ? Còn rất xa.

 

CON EM CỦA CHÚNG TA, TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA

BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ