Có Câu hỏi Về Bầu cử

Để tìm hiểu thêm về việc đăng ký bầu cử xin vui lòng gọi Đường Dây Điện Thoại Vận Động Tranh Cử Quận Hạt Multnomah và yêu cầu được gặpNhân viên Hỗ Trợ Cử tritại số 503.988.3270

Đăng ký Cử tri để bỏ phiếu Lần 1 Tháng 5 vào ngày 24 tháng 4.

Ngày Tuyển cử sẽ diễn ra vào Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018.